Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar Afnemer toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Robert Veldman – Online Tattoo Cursus / Online Tattoo Course (hierna OTC) via de website aan Afnemer ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay‐out van de Dienst.

Dienst:  het aangeboden online platform waarop cursussen en lessen worden aangeboden die na betaling gezien en/of gelezen kunnen worden.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

Afnemer: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door OTC een Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen OTC en Afnemer op grond waarvan OTC zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor OTC en/of Afnemer die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Website: het platform van OTC dat via de website www.onlinetattoocursus.nl / www.onlinetattoocourse.com en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Besloten Facebookgroep: de besloten Facebookgroep van OTC waartoe Afnemer en andere cursisten van Robert Veldman toegang kunnen krijgen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door OTC.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door OTC zijn aanvaard.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OTC en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5 Indien OTC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OTC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door OTC bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door OTC als juist worden aangemerkt.

3.2 OTC kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is OTC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OTC anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht OTC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Afnemer, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Afnemer de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen 14 nadat hij/zij de optie heeft genomen per e-mail aan OTC te laten weten.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle door OTC vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten (niet limitatief), tenzij anders aangegeven.

4.2 OTC is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, inflatie, prijsindexatie of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Inschakeling van derden

5.1 OTC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer OTC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. OTC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 OTC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4 Indien door OTC of door OTC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Afnemer of een door Afnemer aangewezen locatie, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Afnemer te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

6.5 Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OTC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OTC zijn verstrekt, heeft OTC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer de gegevens aan OTC ter beschikking heeft gesteld. OTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OTC is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. OTC zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is OTC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Afnemer en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van OTC op en is voor Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OTC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.9 Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens OTC gehouden is, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van OTC daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Toegang tot de Dienst

7.1 Afnemer krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren en te betalen op de manier zoals omschreven op de Website. Afnemer heeft na betaling direct toegang tot de Dienst.

7.2 Afnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.

7.3 Afnemer verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Afnemer die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

7.4 Afnemer heeft tot 6maanden na betaling toegang tot de Dienst. Eventuele toegang tot de besloten Facebookgroep is onbeperkt.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst

8.1 OTC geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. OTC is tegenover Afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of de Dienst.

8.2 Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

8.3 OTC is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Afnemer, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in zijn opvatting noodzakelijk is.

8.4 OTC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 9. Gebruik van de Dienst

9.1 De Dienst bestaat eruit dat Afnemer toegang krijgt tot de Website, waarop Afnemer trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.

9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent OTC aan Afnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet‐exclusief en niet‐overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

9.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van Afnemer komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Afnemers via de Dienst niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van OTC;
 3. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe‐eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft‐ en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij OTC hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 6. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van OTC, of enige geldende wet‐ en/of regelgeving;
 7. inbreuk maken op de rechten van OTC en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 9. de belangen en goede naam van OTC kunnen schaden.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1 OTC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst OTC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen, indien Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van OTC kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

10.2 Voorts is OTC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OTC kan worden gevergd.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OTC op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien OTC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Indien OTC tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5 Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is OTC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.6 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is OTC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OTC, zal OTC in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Afnemer toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OTC extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Afnemer in rekening gebracht. Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OTC anders aangeeft.

10.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het OTC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van OTC op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.9 Indien Afnemer een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

10.10 Indien OTC niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft hij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

10.11 OTC heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

10.12 Is OTC toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal OTC zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. OTC zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 OTC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hjj daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop OTC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OTC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OTC of van derden, ziekte van de medewerker van OTC, die belast is met de uitvoering van de opdracht. OTC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OTC zijn verbintenis had moeten nakomen.

11.3 OTC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover OTC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OTC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 In geval van overmacht zal OTC zich naar redelijkheid inspannen om Afnemer desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien OTC aansprakelijk mocht zijn, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 OTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OTC is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 Indien OTC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OTC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4 De aansprakelijkheid van OTC is in ieder geval steeds beperkt tot

het bedrag der uitkering van zijn (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor OTC geldende eigen risico, in voorkomend geval.

12.5 OTC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

12.6 OTC sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door OTC bij de uitvoering van de door Afnemer opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OTC of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Garanties en Vrijwaring

13.1 OTC zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke OTC jegens Afnemer is.

13.2 Afnemer vrijwaart OTC tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van OTC bedingen.

13.3 Afnemer vrijwaart OTC volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan OTC door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

13.4 Indien OTC door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden OTC zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OTC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OTC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

13.5. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals Afnemer deze aantreft op het moment van gebruik. OTC geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. OTC is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 14. Annulering

14.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Afnemer en OTC anders is overeengekomen.

14.2.1 Annulering Incompany Opdracht

Afnemer is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training

 1. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
 2. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
 3. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
 4. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

14.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als OTC ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringse-mail.

14.3.1 Annulering Open inschrijving

Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door OTC bedoeld waarbij individuele Afnemers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

14.3.2. OTC behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door OTC, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Afnemer recht op restitutie van het betaalde bedrag.

14.3.3 OTC heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Afnemer te weigeren, in welke gevallen Afnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

14.3.4 Annulering door Afnemer in geval van een open inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Afnemer de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

14.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met OTC, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

14.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door OTC bevestigde e-mail – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van deze e-mail door OTC.

14.3.7 Wanneer Afnemer of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

14.4.1 Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals prive-lessen.

In geval van een bestaande afspraak voor prive-lessen of andere één op één begeleiding, heeft Afnemer het recht tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Afnemer de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

14.5.1 Annulering langlopende opdrachten

Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Afnemer vóór aanvang van het traject de hiervoor opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is niet mogelijk tenzij anders overeengekomen. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van OTC aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 15. Betaling

15.1 Afnemer dient de facturen van Robert Veldman – OTC binnen vijftien dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Robert Veldman – OTC is gerechtigd om periodiek te factureren.

15.2 Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

15.3 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan OTC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

15.4 Is Afnemer in verzuim, dan behoudt Robert Veldman – OTC zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

15.5 Indien Afnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Robert Veldman – OTC gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Robert Veldman – OTC om schadevergoeding te vorderen.

15.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan OTC verschuldigd. Niet-consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

15.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. Afnemer is over alle verschuldigde kosten eveneens wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.

15.8 Betaling in Termijnen:In samenwerking met xxxxxxxxxxxxxxxxx Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan xxxxxxxxxxxxxxxx

 • Betaling in Termijnen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden xxxxx Algemene informatie over xxxx vindt u hier Uw persoonsgegevens worden door xxxx in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in xxxx privacy statement verwerkt.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Het is Afnemer zonder schriftelijke toestemming van OTC verboden om de door OTC verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (niet limitatief) (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven.

16.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij OTC.

Artikel 17. Geheimhoudingen/Privacy

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 De persoonlijke gegevens die OTC via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. OTC houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met OTC zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van OTC, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft OTC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.